Reklama

POLITYKA REDAKCYJNA GAZET LOKALNYCH: WIEŚCI WOLBROMSKIE I WIEŚCI MIECHOWSKIE ORAZ PORTALU WIESCI.INFO.PL

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Gazety lokalne Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie są dwutygodnikami ukazującymi się na terenie powiatów: olkuskiego i miechowskiego.
  Gazety umieszczają na swoich łamach przede wszystkim wiadomości lokalne, w tym reportaże, wywiady, opinie i inne teksty publicystyczne jak również infografiki, informatory lokalne, teksty poradowe i ogłoszenia.
 2. Wydawnictwo prowadzi też portal wiesci.info.pl udostępniający lokalne informacje bieżące, zdjęcia, materiały wideo oraz inne artykuły redakcyjne jak również promocyjne teksty płatne i ogłoszenia.
 3. Wydawcą powyższych mediów jest Biuro Promocji i Reklamy FAMA – Wojciech Szota.
 4. Głównym językiem w gazecie oraz w serwisie jest język polski.
 5. Nad treściami w gazecie oraz na portalu czuwają wydawca i redaktor naczelny w/w mediów oraz wyznaczone przez nich osoby.
  Artykuły nadesłane do wydań papierowych są publikowane po akceptacji redaktora naczelnego gazet. Teksty kierowane do portalu wiesci.info.pl zatwierdzane są przez redaktora naczelnego lub przez wyznaczonych przez niego moderatorów.
 6. Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie oraz portal wiesci.info.pl są otwarte na różne opcje społeczne i polityczne.
 7. Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie oraz portal wiesci.info.pl nie są przeznaczone dla osób wyznających poglądy sprzeczne z naszą polityką redakcyjną.

 

PRACA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

 1. Zadaniem dziennikarzy wydawnictwa jest:
  1. przygotowywanie materiałów prasowych (tekstów, zdjęć i innych materiałów graficznych), do wydań papierowych (Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie) i do portalu wiesci.info.pl;
  2. reagowanie na interwencje Czytelników;
  3. utrzymywanie ruchu informacyjnego na portalu wiesci.info.pl, głównie poprzez wytwarzanie treści i ich publikowanie;
  4. reagowanie na komentarze internautów umieszczane pod opublikowanymi przez nich tekstami na info.pl
 2. Do obowiązków redaktora gazety i portalu należy:
  1. projekt układu tematycznego i redagowanie treści materiałów publikowanych w wydaniach papierowych oraz na portalu;
  2. reagowanie na materiały lub komentarze łamiące politykę redakcyjną oraz moderowanie dyskusji;
  3. odpowiadanie na pytania użytkowników i czytelników o politykę redakcyjną.

KOMENTARZE NA WIESCI.INFO.PL

W komentarzach mogą być zawarte stwierdzenia korygujące informacje publikowane przez redakcję, zawierać odmienną interpretację przedstawionych faktów i stanowić szeroko rozumianą debatę na temat artykułu.

ZASADY ODRZUCANIA POSTÓW I KOMENTARZY NA WIESCI.INFO.PL

 1. Redakcja portalu wiesci.info.pl zastrzega sobie możliwość odrzucania komentarzy na podstawie dostępnego regulaminu.
 2. Usuwane będą w szczególności komentarze: wulgarne lub promujące totalitaryzm, nacjonalizm i nienawiść narodową lub religijną, seksizm, homofobię, antysemityzm; zawierające informacje pochodzące z wątpliwych źródeł lub stanowiące prowokację; nie mające żadnego logicznego związku z tematem; mające na celu ataki personalne w stosunku do innych czytelników bądź autorów serwisu.

FOTOGRAFIE I FILMY NA WIESCI.INFO.PL POCHODZĄCE OD CZYTELNIKÓW

 1. Redakcja zamieszcza materiały wideo, fotografie i inne grafiki pochodzące od Czytelników.
 2. Uważamy, że ważne jest respektowanie zasady pytania o zgodę osoby fotografowanej przed wykonaniem zdjęcia.
 3. Redakcje Wieści Wolbromskich i Wieści Miechowskich oraz portalu wiesci.info.pl zakładają, że wszystkie osoby figurujące na publikowanych na portalu fotografiach wyraziły zgodę na pokazywanie swojej twarzy w mediach.
 4. W sytuacji, gdy autor zdjęcia nie ma pewności odnośnie zgody pokazywanych osób na publikowanie ich wizerunku, prosimy o rozmazywanie twarzy.
 5. W przypadku, gdy redakcja uzna, że fotografie lub filmy mogą stanowić podstawę do oskarżenia przez organy państwowe osób na niej przedstawionych, materiały nie będą publikowane.
 6. Jeżeli z redakcją skontaktuje się osoba niezadowolona z umieszczenia jej wizerunku w serwisie, usuniemy zdjęcie lub film i skontaktujemy się z autorem w celu wyjaśnienia przyczyny usunięcia materiału.
 7. Powyższe zasady nie dotyczą fotografii wykonanych bez zgody osoby fotografowanej w przypadku:
  1. urzędników państwowych sfotografowanych lub sfilmowanych podczas pracy opłacanej z publicznych pieniędzy
  2. osób publicznych i powszechnie znanych

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Zarządzanie różnorodnością w Wieściach Wolbromskich i Wieściach Michowskich oraz  na portalu wiesci.info.pl dotyczy wszystkich pracowników i jego władz.

Działania związane z różnorodnością mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny czy kraj pochodzenia.

ZASADY ETYKI, PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

Zasady pracy w gazetach Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie oraz na portalu wiesci.info.pl nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

STANDARDY REKRUTACJI ZGODNE Z DYREKTYWĄ UE W SPRAWIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRZY ZATRUDNIENIU

Podczas procesów rekrutacyjnych na potrzeby gazet Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie oraz portalu wiesci.info.pl przestrzegane są zapisy w zakresie równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Procesy związane z wyborem kandydatów opierają się na obiektywnych przesłankach, a ich poszczególne etapy odbywają się według ustalonych wzorów i zasad.

PRZEPISY DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności w celu dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

STAŻE I PRAKTYKI

Gazety Wieści Wolbromskie i Wieści Miechowskie oraz portal wiesci.info.pl poprzez współpracę dają możliwości rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich oraz uczelni o różnych profilach. Odbywa się to w porozumieniu i za zgodą placówek delegujących na staże i praktyki.